POLIPOL. Ochrona danych osobowych, Polityka Cookie, Prawa autorskie

POLIPOL Holding jest operatorem oferty online POLIPOL Holding pod adresem www.polipol.pl i jest podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe użytkowników ofert internetowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Prywatność osób, danych osobowych i danych naszych partnerów jest chroniona ze szczególna pieczołowitością. Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 ), ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016.1489 tj. ze zmianami).

Dane osobowe

Dane osobowe zgodnie z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby lub możliwe do zidentyfikowania osoby. Danymi osobowymi są zatem w szczególności imiona, nazwiska, numery ewidencyjne adresy oraz dane kontaktowe. Do danych osobowych zaliczają się również informacje na temat korzystania z naszych usług online przez poszczególne osoby. Informacje, które nie mogą być powiązane z tożsamością użytkownika (takie jak liczba użytkowników oferty online) nie są z kolei zaliczane do danych osobowych. Z naszej oferty online można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez korzystania z jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże chcąc się z nami skontaktować, poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Podanie tych danych pozostaje decyzją użytkownika. Wymagane pola są przy tym zawsze odpowiednio oznaczone.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane użytkowników przechowujemy na specjalnie chronionych serwerach. Są one zabezpieczone za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych przez osoby niepowołane. Dostęp do danych mają tylko upoważnione do tego odpowiedzialne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wiedzę dotyczącą znaczenia danych osobowych i ich ochrony. Osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub redakcyjną serwerów prezentują takie same kwalifikacje i odpowiedzialność. Prowadzimy regularne kontrole systemu ochrony danych przed wszystkimi zagrożeniami dążąc do maksymalnej ich ochrony. Dane osobowe są przesyłane w internecie w formie zaszyfrowanej. Transfer danych odbywa się jednak na własne ryzyko właściciela danych. Mając jakiekolwiek wątpliwości co do przekazania własnych danych, każdy winien rozważyć najbezpieczniejszy sposób ich transferu.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Z danych osobowych udostępnionych przez naszych klientów, pracowników, kandydatów na pracowników lub partnerów handlowych korzystamy wyłącznie w ramach działalności naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe mogą być transferowane wyłącznie do powiązanych spółek grupy, do której należy POLIPOL Holding, które stosują identyczne zasady bezpieczeństwa danych i gwarantują ochronę danych nie mniejszą aniżeli POLIPOL Holding Danych osobowych i identyfikacyjnych użytkowników nie przekazujemy innym podmiotom bez wyraźnej zgody samego użytkownika. W szczególności dane nie mogą zostać wykorzystane ani przekazane dla celów reklamowych. Do przekazania danych osobowych dochodzi wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli zostaniemy do tego zobowiązani odpowiednimi przepisami i/lub urzędowymi czy sądowymi nakazami. Przy czym może tutaj chodzić w szczególności o udostępnienie informacji w celu wyegzekwowania prawa, bezpieczeństwa i ochrony praw własności intelektualnej.

Informacje przez komputer

Podczas każdej wizyty w naszej stronie lub usłudze online gromadzimy następujące informacje o komputerze: adres IP komputera, zapytanie wysłane z przeglądarki użytkownika oraz godzinę takiego zapytania. Ponadto w ramach takiego zapytania pobierane są informacje o statusie i ilości przesyłanych danych. Gromadzimy informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym komputera. Pobieramy również informacje, z jakiej strony internetowej użytkownik trafił do naszej oferty online. Adres IP komputera jest przy tym przechowywany tylko w czasie korzystania z naszej usługi internetowej, a następnie jest usuwany lub otrzymuje status anonimowości poprzez skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony okres. Wykorzystujemy te dane w celu obsługi oferty internetowej, w szczególności w celu określenia i usunięcia błędów, aby określić obciążenie oferty online, jak również dopasować ją lub poprawić. Zapewniamy bezpieczeństwo danych według najnowocześniejszych standardów ich ochrony.

Zastosowanie plików cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które zapisują określone ustawienia oraz dane do wymiany z naszą ofertą online podczas dostępu w przeglądarce. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której plik cookie został wysłany, a także informacje na temat wieku pliku cookie i identyfikatora alfanumerycznego. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać komputer użytkownika i natychmiast udostępnić wstępne ustawienia. Pliki cookie pomagają nam poprawić ofertę online i zaoferować użytkownikowi lepszą i bardziej dostosowaną do jego potrzeb usługę. Korzystanie z plików cookie jest konieczne z przyczyn technicznych w przypadku funkcji koszyka. W większości przeglądarek pliki cookie są automatycznie akceptowane. Zapisywanie plików cookie można jednak wyłączyć lub ustawić tak przeglądarkę, żeby informowała o ich wysyłaniu. W przypadku odmowy zapisywania plików cookie korzystanie z naszej oferty online jest ograniczone lub niemożliwe.

Wykorzystanie Google Analytics

Oferta online wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje pobrane przez pliki cookie w wyniku użytkowania strony internetowej są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji statusu anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP stron Google zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz regulowania usług związanych z wykorzystywaniem strony internetowej. Firma Google będzie również przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile wymagane to będzie przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. Firma Google nie będzie łączyła w żadnym wypadku adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje mogą w pełni działać. Użytkownik może zapobiec ponadto pobieraniu danych wywołanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) przez firmę Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Należy pamiętać, że niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP przetwarzane są jedynie w formie skróconej w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. W tym celu usunięty zostaje ostatni oktet adresu IP. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).

Ochrona nieletnich

Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Nie żądamy żadnych danych osobowych od dzieci czy młodzieży, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy stronom trzecim.

‎Łącza do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera łącza do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów ochrony danych osobowych. Dlatego zalecamy sprawdzenie oświadczeń o ochronie danych osobowych również na innych stronach.

Informacje

Użytkownik ma prawo kontroli swoich przechowywanych danych oraz w razie potrzeby do ich korekty, blokady lub usunięcia. Partnerem kontaktowym w tym zakresie jest nasz pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie
 1. O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych w serwisie internetowym jest POLIPOL Holding
 2. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści prezentowanych w serwisie internetowym POLIPOL Holding
 3. O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w serwisie można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu z zastrzeżeniem, że nie mogą być one przedmiotem obrotu komercyjnego jako samodzielne produkty oraz pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia – www.......
 4. POLIPOL Holding udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych serwisie (w całości lub fragmentach) we wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  • kopiowanie,
  • drukowanie,
  • powielanie w formie cyfrowej,
  • zamieszczanie w ogólnodostępnych serwisach internetowych,
  • cytowanie w pracach własnych,
  • wykorzystywanie w celach informacyjnych.